technik ekonomista PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 11 April 2010 10:28
TECHNIKUM EKONOMICZNE

Zawód: technik ekonomista

  Wymagania psychofizyczne dla zawodu technik ekonomista:
 • umiejętność sprawnego komunikowania się oraz szybkiego nawiązywania kontaktów,
 • dobry stan zdrowia;
 • dobra pamięć;
 • spostrzegawczość;
 • zamiłowanie do porządku;
 • dokładność i systematyczność w działaniu;
 • pełna sprawność rąk;
 • systematyczność i wytrwałość;
 • umiejętność współdziałania.

Technik ekonomista jest przygotowany do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, bankach, działach finansowych i administracyjnych instytucji, firm, gospodarstw, handlu, itp. jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

  Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają cztery bloki programowe:
 • funkcjonowanie podmiotu gospodarczego;
 • zagadnienia finansowo-księgowe;
 • problematyka ogólnoekonomiczna;
 • informacja w przedsiębiorstwie.