Program praktyk TAK PDF Print E-mail

PROGRAM NAUCZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Szczegółowe cele kształcenia

W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć:

zorganizować stanowisko pracy zgonie z wymaganiami ergonomii,

scharakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa,

rozróżnić rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej w przedsiębiorstwie,

określić obowiązki i prawa pracowników,

zorganizować i zaplanować podstawowe prace związane z urządzaniem, konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,

dobrać sprzęt i narzędzia do wykonania określonych prac,

wykonać podstawowe prace z zakresu sadzenia roślin ozdobnych w gruncie,

wykonać podstawowe prace związane z pielęgnacją roślin w gruncie,

wykonać podstawowe prace z zakresu siewu i sadzenia roślin ozdobnych uprawianych

pod osłonami,

wykonać podstawowe prace związane z pielęgnacją roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami,

przygotować materiał roślinny do urządzania terenów zieleni,

skorzystać z instrukcji obsługi sprzętu stosowanego przy urządzaniu terenów zieleni,

zastosować maszyny i urządzenia do wykonywania prac w obiektach architektury krajobrazu,

określić zagrożenia spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac związanych

z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni.

1. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie

Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu, środków gaśniczych i odzieży ochronnej. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników przedsiębiorstwa. Stosowanie zasad współpracy w zespole. Rozpoznawanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w czasie pracy.

2. Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

Rozpoznawanie konstrukcji obiektów budowlanych. Dobieranie materiałów, sprzętu i narzędzi do prac związanych z budową obiektów architektury krajobrazu. Użytkowanie sprzętu i narzędzi do wykonywania obiektów architektury krajobrazu. Wykonywanie elementów obiektów architektury krajobrazu. Sadzenie drzew i krzewów. Zakładanie trawników. Zakładanie kwietników sezonowych i trwałych. Pielęgnowanie trawników: grabienie, wałowanie, nawożenie, podsiewanie łysin, odchwaszczanie, nawadnianie, koszenie, strzyżenie, Pielęgnowanie kwietników: odkrywanie, cięcie, odchwaszczanie, usuwanie obumarłych części i przekwitłych kwiatostanów, dosadzanie brakujących roślin, nawadnianie i nawożenie. Cięcie krzewów, formowanie drzew i krzewów, wycinanie odrostów. Pielęgnowanie żywopłotów: cięcie ręczne i mechaniczne, odchwaszczanie, nawożenie żywopłotów. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

3. Produkcja roślin ozdobnych

Wysiewanie nasion roślin ozdobnych. Pielęgnacja siewek. Sadzenie siewek, ukorzenionych sadzonek roślin. Przesadzanie roślin. Przygotowanie roślin do wysadzania na miejsce stale. Wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych przy produkcji roślin ozdobnych. Pielęgnowanie roślin w szkółce. Wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych w szkółce. Przesadzanie roślin doniczkowych. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

4. Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń

Obsługa i konserwacja sprzętu, maszyn i urządzeń stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni

i zadrzewienia. Obsługa i konserwacja urządzeń stosowanych w pomieszczeniach produkcyjnych - szklarniach i tunelach. Obsługa maszyn i środków transportu wewnętrznego, Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Uwagi o realizacji

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach szkolnych zajmujących się urządzaniem, pielęgnowaniem i ochroną terenów zieleni.

Plan, organizację i realizację programu praktyki zawodowej należy dostosować do możliwości danego przedsiębiorstwa mając na uwadze założone w programie cele kształcenia.

Przed rozpoczęciem zajęć opiekun praktyki oraz przedstawiciel przedsiębiorstwa powinni wspólnie opracować harmonogram praktyki.

Przewidziana programem nauczania praktyka zawodowa powinna odbywać się na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował technik architektury krajobrazu. Przed przystąpieniem do pracy uczeń powinien poznać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas praktyki uczniowie powinni mieć możliwość wykonywania podstawowych prac związanych z budową i pielęgnowaniem terenów zieleni.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w klasie drugiej, na przełomie kwietnia i maja oraz

w klasie trzeciej pomiędzy druga połową maja, a pierwszą połową czerwca. Praktykę mogą uczniowie odbywać w kraju lub za granicą.

Uczniowie odbywający praktykę zawodową zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym odnotowują tematy prac i opisy wykonywanych czynności. Zapisy powinny być sprawdzane i potwierdzane przez osobę odpowiedzialną za praktykę zawodową.

Propozycje    metod    sprawdzania    i    oceny    osiągnięć edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu praktyki, na podstawie określonych kryteriów.

Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia.

Ze względu na charakter zajęć w procesie oceniania dominować będzie obserwacja pracy uczniów oraz ocena efektów ich pracy. Dokonując oceny pracy uczniów należy uwzględnić:

przestrzeganie dyscypliny pracy,

organizację pracy,

samodzielność podczas wykonywania pracy,

jakość wykonywanej pracy,

postawę zawodową.

Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową