Program praktyk TE PDF Print E-mail

PROGRAM NAUCZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA

I. Szczegółowe cele kształcenia

 W wyniku procesu kształcenia uczeń  powinien umieć:

- dostosować: wygląd zewnętrzny i kulturę osobistą do sytuacji zawodowej,

- zastosować obowiązujące regulaminy i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- odczytać powiązania organizacyjne ze schematu struktury organizacyjnej,

- odczytać schemat obiegu dokumentów występujących w jednostkach organizacyjnych,

- sporządzić dokumentacje: magazynową, handlową, kasową kadrowo-płacową,

- skontrolować, zadekretować i zaewidencjonować dokumenty księgowe,

- obliczyć: amortyzacje, wynagrodzenia, odsetki, podatki,

- sporządzić zeznania podatkowe,

- przeprowadzić proste analizy ekonomiczne i dokonać oceny procesów gospodarczych,

- przyjąć i wysłać korespondencję,

- zastosować instrukcje kancelaryjną,

- zredagować pisma służbowe w języku ojczystym i obcym,

- zarchiwizować dokumenty,

- dokonać analizy wyników badan marketingowych.

- dokonać analizy strategii produktu, ceny, promocji i dystrybucji,

- przeprowadzić analizę SWOT działań marketingowych,

- posłużyć się sprzętem technicznym wykorzystywanym w jednostce organizacyjnej.

 II. Materiał nauczania

 1. Funkcjonowanie jednostki organizacyjnej

Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej.

Przestrzeganie regulaminów wewnętrznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Organizowanie stanowiska pracy.

Analizowanie obiegu dokumentów.

Dokumentowanie i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

Analizowanie zadań realizowanych w przedsiębiorstwie - działy: kadry-płace, zaopatrzenie, magazyny, zbyt, księgowość, marketing.

Interpretowanie aktów prawnych dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych.

Interpretowanie sprawozdań finansowych, interpretowanie podstawowych wskaźników oceny działalności jednostki organizacyjnej.

 2. Prace biurowe w jednostce organizacyjnej

Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.

Rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji.

Redagowanie pism służbowych w języku ojczystym i obcym z wykorzystaniem edytora tekstu.

Obsługa interesantów.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

Archiwizowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej, interpretowanie podstawowych przepisów prawnych kodeksu: pracy, cywilnego, karnego.

Ustalanie hierarchii aktów normatywnych.

Wykorzystanie programów użytkowych w pracy biurowej.

Wykorzystanie w pracy biurowej podstawowych środków technicznych: telefonu, telefaxu, kserokopiarki, niszczarki,dyktafonu.

  3. Działalność marketingowa w jednostce organizacyjnej

Badanie rynku.

Analizowanie wyników badan marketingowych.

Stosowanie strategii produktu, ceny, promocji i dystrybucji.

Prowadzenie analizy SWOT działań marketingowych.

 Uwagi o realizacji

Zakładowy opiekun praktyki zawodowej powinien:

- umożliwić odbycie praktyki w rożnych komórkach organizacyjnych,

- stworzyć możliwości wykonania zadań przewidzianych w programie praktyk,

- nadzorować prace uczniów.

Podczas realizacji programu praktyki zawodowej należy kształtować następujące postawy uczniów:

- uczciwość w pracy zawodowej,

- odpowiedzialność. i dyscyplinę,

- aktywność i samodzielność w działaniu,

- przestrzeganie tajemnicy zawodowej,

- rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,

- kulturę osobistą.

Podczas zajęć należy kształtować i stale rozwijać następujące umiejętności:

- organizowania powierzonego stanowiska pracy,

- planowania pracy w celu efektywnego wykorzystania czasu pracy,

- samodzielnego rozwiązywania problemów,

- komunikowania się z otoczeniem,

- samooceny.

Wykonywane zadania uczeń dokumentuje w dzienniczku praktyki zawodowej.

Zapisy powinny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych.

 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie i stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcje z osiągniętych wyników.

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane w trakcie obserwacji pracy podczas wykonywania zadań.

Należy zwrócić uwagę na samodzielne i sprawne wyszukiwanie podstaw prawnych funkcjonowania jednostki organizacyjnej, analizowanie jej struktury oraz organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i wymagań ergonomii.

Uczeń powinien poprawnie redagować pisma i sporządzać: dokumentacje dotyczącą funkcjonowania jednostki organizacyjnej oraz analizować dokumenty sprawozdawcze. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawne posługiwanie się środkami technicznymi i użytkowymi oraz specjalistycznymi programami komputerowymi.

Oceny wykonywanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej zadań dokonuje zakładowy opiekun praktyki, na podstawie obserwacji, rozmowy z pracownikami bezpośrednio nadzorującymi ich prace w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także rzetelności prowadzenia dzienniczka praktyki.

 

Po zakończeniu praktyki zawodowej opiekun praktyki zobowiązany jest do napisania w dzienniku praktyki opinii na temat pracy ucznia oraz wystawienia oceny końcowej.

Oceny dokonuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen.