Program praktyk TIŚiM PDF Print E-mail

PROGRAM NAUCZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI 

 

Szczegółowe cele kształcenia

(uczeń powinien umieć)

Temat

DZIAŁ: ROBOTY ZIEMNE I UMOCNIENIOWE

-          wykosić roślinność ze skarp rowu i pasa przyskarpowego,

-          wydobyć roślinność oraz namuły z dna rowu,

-          rozplantować wydobyty urobek,

-          dobrać rodzaj umocnień do istniejących warunków,

-          wybrać miejsce odpowiednie do pozyskania materiału roślinnego (darnina, faszyna) na ubezpieczenia,

-          wyciąć darninę oraz faszynę,

-          ułożyć darninę na skarpie (z przybiciem kołkami),

-          ubezpieczyć stopę skarpy kiszką faszynową,

-          wykorzystać do umocnienia skarp włókniny techniczne oraz siatki z tworzyw sztucznych,

-          wytyczyć oś rowu,

-          wykonać rozbicie rowu górą,

-          wyprofilować określony przekrój poprzeczny,

-          rozplantować urobek,

-          wykonać odcinek wykopu wąsko przestrzennego pod przewód wodociągowy,

-          dobrać odpowiedni rodzaj umocnienia w zależności od rodzaju gruntu,

-          obudować wykop deskowaniem ażurowym oraz pełnym,

-          wykorzystać gotowe klatki ochronne,

-          oczyścić elementy budowli z nanosów roślinnych i mineralnych,

-          oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie elementy metalowe,

-          uzupełnić ubytki w elementach betonowych.

Koszenie roślinności na skarpach i pasie przyskarpowym.

Wydobywanie roślinności z dna rowów. 

Odmulanie dna rowu.

Rozplantowanie wydobytego urobku.

Pozyskiwanie (cięcie) darniny i faszyny.

Wiązanie kiszek faszynowych.

Układanie darniny na skarpie sposobem na płask, na mur i na ząb.

Wbicie pali kierujących u podnóża skarpy rowu i ułożenie kiszki  faszynowej.

Ubezpieczenie odcinka skarpy włókniną lub siatką.

Tyczenie osi rowu.

Rozbicie rowu górą.

Profilowanie przekroju poprzecznego. Plantowanie urobku.

Wykonanie ręczne odcinka wykopu.

Dobór materiału oraz obudowa ścian wykopu deskowaniem.

Zastosowanie gotowych klatek ochronnych.

Wykonanie konserwacji przepustu betonowego, przyczółków          i  skarp przy budowli.

Przeprowadzenie konserwacji zastaw na rowie melioracyjnym.

DZIAŁ: ROBOTY DRENARSKIE

-          wytyczyć trasę zbieracza drenarskiego,

-          sporządzić profil podłużny,

-          zaprojektować niweletę dna zbieracza,

-          wyprofilować dno wykopu drenarskiego zgodnie z zaprojektowa­nym spadkiem,

-          założyć wylot drenarski,

-          układać rurociągi drenarskie z rur ceramicznych i z PCV,

-          wykonać połączenie rurociągu drenarskiego ze studzienką,

-          wykonać konserwację studzienki drenarskiej.

Tyczenie trasy rurociągu, sporządzenie profilu roboczego

 i zaprojektowanie niwelety.

Wykonanie odcinka wykopu pod rurociąg drenarski.

Układanie rurociągów z różnych materiałów.

Zakładanie wylotu drenarskiego. Łączenie sączków ze zbieraczem.

Wykonanie studzienki drenarskiej i połączenie z rurociągiem

DZIAŁ: ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

-          określić rodzaj kruszywa i jego przydatność do betonów,

-          przeprowadzić analizę sitową kruszywa,

-          sporządzić krzywą uziarnienia,

-          oszacować orientacyjną zawartość części spławianych,

-          przyjąć odpowiednie proporcje składników do mieszanki betono­wej,

-          wykonywać niewielkie elementy prefabrykowane według podanej technologii,

-          osadzić studnię kanalizacyjną z kręgów betonowych,

-          giąć pręty stalowe na stole zbrojarskim,

-          łączyć różne rodzaje prętów zbrojeniowych,

-          wykonać zbrojenie prostego elementu konstrukcyjnego,

-          przygotować teren pod nawierzchnię prefabrykowaną,

-          wykonać podsypkę oraz ustawić krawężniki,

-          ułożyć nawierzchnię z kostek typu „Polbruk" lub z innych prefabrykatów,

-   naprawić uszkodzony fragment nawierzchni.

Badanie uziarnienia i przydatności kruszywa do betonów.

Sporządzanie mieszanki betonowej  ręcznie i w betoniarce.

Wyrób małych elementów prefabrykowanych .

Osadzenie studni kanalizacyjnej na fundamencie wylewanym.

Przygotowanie materiału i montaż zbrojenia dla prostego elementu (belka, krąg betonowy).                                                          Wykonanie odcinka nawierzchni prefabrykowanej.

DZIAŁ: ROBOTY INSTALATORSKTE

-          ciąć oraz łączyć rury wodociągowe stalowe, miedziane i z two­rzyw  sztucznych,

-          trasować przewody wodociągowe według projektu lub szkicu monterskiego,

-          wykonać przyłącze domowe wodociągowe,

-          montować przewody kanalizacyjne wewnętrzne,

-          ułożyć odcinek rurociągu z zadanym spadkiem,

-    połączyć rurociąg ze studzienką kanalizacyjną.

Cięcie i łączenie rur wodociągowych.

Montaż fragmentów instalacji wodociągowej.  

Wykonanie przyłącza domowego.

Wykonanie przydomowego odcinka rurociągu kanalizacyjnego. Wymiana elementów kanalizacji wewnętrznej.

DZIAŁ: KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

-          czytać projekt budowlany,

-          ustalać dane wyjściowe do kosztorysowania,

-          sporządzać obmiar i przedmiar robót:

-          ziemnych,

-          wodociągowo-kanalizacyjnych,

-          wodno-melioracyjnych,

-          budowli hydrotechnicznych,

-          sporządzać różne kosztorysy ze względu na zakres rzeczowy:

-          inwestycji,

-          obiektów,

-          robót,

-          sporządzać kosztorysy szczegółowe:

-          ślepe,

-          nakładcze,

-          inwestorskie,

-          ofertowe,

-          powykonawcze,

-          robót dodatkowych,

-          sporządzać wycenę inwestycji.

Obliczanie ilości robót na podstawie projektu budowlanego. Sporządzanie protokołu danych wyjściowych do kosztorysowania. Sporządzanie przedmiaru robót dla różnych rodzajów robót.

Sporządzanie kosztorysów szczegółowych ( inwestorskich, ślepych nakładczych, ofertowych) dla robót:

-  ziemnych,

- wodociągowo-kanalizacyjnych                                                    - -

- wodno - melioracyjnych,

- budowli hydrotechnicznych,
metodami tradycyjnymi i przy pomocy programów komputerowych
Sporządzanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla inwestycji.

DZIAŁ: PRZETARGI

-          posługiwać się ustawą o zamówieniach publicznych przy udzie­laniu  zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług,

-          uczestniczyć w różnych procedurach przetargowych jako inwe­stor i wykonawca.

Sporządzanie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane.

Sporządzanie pisemnej oferty przetargowej na roboty budowlane.

Sporządzanie protokołu z przebiegu przetargu na roboty budowlane.

Sporządzanie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

DZIAŁ: UMOWY O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

-          sporządzić umowę o wykonanie robót budowlanych,

-          negocjować warunki umowy zarówno jako inwestor i wykonaw­ca,

-          przygotować dokumentację do:

-          odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

-          odbioru częściowego,

-          odbioru końcowego,

-          odbioru ostatecznego po zakończeniu okresu gwarancji,

-          zawierać umowy ubezpieczenia robót budowlanych,

-          sporządzać umowę między inwestorem i wykonawcą dotyczącą kaucji i kar umownych.

Sporządzanie umów o wykonanie różnych robót budowlanych. Negocjowanie warunków umowy na roboty budowlane. Sporządzanie dokumentacji do rodzajów odbiorów robót budowlanych.

Sporządzanie umowy ubezpieczenia robót budowlanych. Sporządzanie umowy dotyczącej kaucji i kar umownych.

 

DZIAŁ: DOKUMENTY BUDOWY

-          prowadzić dziennik budowy,

-          sporządzać książkę obmiaru robót,

-          sporządzać protokół końcowego wykonania robót dodatkowych,

-          prowadzić podstawowe dokumenty gospodarki materiałowej,

-    prowadzić podstawowe dokumenty sprzętu i maszyn budowlanych,

-    sporządzać harmonogram robót budowlanych,

-          sporządzać harmonogram pracy maszyn budowlanych,

-    uzyskiwać uzgodnienia formalno-prawne dla inwestycji w za­kresie wymagań prawa budowlanego i prawa wodnego.

Wypełnianie dziennika budowy.

Sporządzanie księgi obmiaru.

Sporządzanie protokołu końcowego.

Wypełnianie podstawowych dokumentów gospodarki materiałowej dla różnych obiektów.

Wypełnianie podstawowych dokumentów karty pracy sprzętu i maszyn budowlanych.

Sporządzanie harmonogramu robót dla małej budowy.

Sporządzanie harmonogramu pracy maszyn budowlanych. Sporządzanie wniosków do różnych instytucji w celu uzyskania  uzgodnień dla realizacji inwestycji.

 Oceny wykonywanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej zadań dokonuje zakładowy opiekun praktyki, na podstawie obserwacji, rozmowy z pracownikami bezpośrednio nadzorującymi ich prace w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także rzetelności prowadzenia dzienniczka praktyki.

 Po zakończeniu praktyki zawodowej opiekun praktyki zobowiązany jest do napisania w dzienniku praktyki opinii na temat pracy ucznia oraz wystawienia oceny końcowej. Oceny dokonuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen.